Sirkka-Liisa Ilvonen
vasemmisto.fi -sivustolle
vasemmisto logo
18.05.2021

Valtuustoaloitteeni

Valtuustoaloitteet kts. myös linkit

-Sirkka-Liisa Ilvonen sekä viiiden muun valtuutetun kokouksessa  10.5.2021 tekemä  Ystävänkammarin toimintaan talousarviossa varattavaa määrärahaa koskevavaltuustoaloite. paina linkkiä:2021250-13.PDF

-Sirkka-Liisa Ilvonen  sekä viiden muun valtuutetun kokouksessa 1.2.2021 tekemä  Ruostejärven leirikeskuksen alueella vuoden 2021 kesällä järjestettävää leiritoimintaa koskeneen valtuustoaloitteen, paina linkkiä:Aloite Ilvonen ym=2021209-18

– Sirkka-Liisa Ilvosen sekä viiden muun valtuutetun kokouksessa 22.6.2020 tekemä Ruostejärven leirikeskuksen uudisrakentamista ja vanhan kanalan korjaamista koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa keskushallinnolla käsiteltävänä. Paina LinkkiäAloite ILVONEN ym=2020133-12

– Sirkka-Liisa Ilvosen sekä seitsemän muun valtuutetun ja varavaltuutetun kokouksessa 11.5.2020 tekemä kaupungin liikuntapoliittisen ohjelman laatimista koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden sekä teknisen ja ympäristötoimen toimialoilla yhteisesti käsiteltävänä. Paina Linkkiä: Aloite Ilvonen ym.=2020117-10

– Sirkka-Liisa Ilvosen sekä seitsemän muun valtuutetun ja varavaltuutetun kokouksessa 8.10.2018 tekemä kuntalaisten liikku­misedellytysten parantamista koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa teknisen ja ympäristötoimen sekä sivistys- ja tulevai­suuspalvelujen toimialoilla käsiteltävänä.


aloite ei enää sähköisesti saatavissa, eli kirjoitettu allaolevaan:——-

Valtuustoaloite ikääntyvien henkilöiden ja muiden kuntalaisten arkiliikunnan liikkumisen edellytysten parantamiseksi

Hyvinvointia edistävistä palveluista on säädetty vanhuspalvelulain 12 §:ssä. Myös kuntalain mukaan kunnan tulee edistää kuntalaisten hyvinvointia. Vammaisneuvoston tehtäviin yhtenä alueena kuuluu mm. : ” – seurata vammaisten ihmisten tarpeiden kehitystä kuntien alueella – edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten koulutukseen, työhön sekä kulttuuri- ja harrastustoimintaan”.

Meillä Forssassakin ikääntyvän väestön määrä  on  kasvava  trendi, mutta  ikääntyvä  ei kuitenkaan ole kunnalle  rasite,  vaan oikein toteutettuna  voimavara.

Ikääntyvän ihmisen  arkiliikunnan  kannalta on tärkeä  liikuntaa  suosiva  elinympäristö ja  oman elinympäristön reittien  esteettömyys, turvallisuus  ja  lisäksi viheralueilla  riittävät  levähdysmahdollisuudet.

Hyvin sekä turvallisesti toteutettuna liikkumista suosiva elinympäristö ennaltaehkäisee osaltaan sairastumisia ja tapaturmia.

Kevyenliikenteen- ja suojatieverkon suunnitelmallinen korjaaminen ja kehittäminen erityisesti pyörätuolin ja rollaattorin käyttäjille sekä lastenvaunujen kanssa liikkujille luo edellytyksiä sille, että liikkuminen kävellen olisi harkinnanarvoinen ja houkutteleva liikkumismuoto mahdollisimman monelle henkilölle  arjen matkalla.

Me allekirjoittajat toivomme kaupungilta mm. seuraavia toimia kaikkien kuntalaisten arkiliikunnan esteettömyyden parantamiseksi:

  • Pyörätuolin ja rollaattorin käyttäjien sekä lastenvaunujen kanssa liikkujien reitit tulee mitoittaa määräysten mukaisiksi.
  • Suojatien ja kevyen liikenteen väylien kivetykset ja korkeiden korokkeiden virheet on korjattava (aiemmin jo tehty Ilvonen/Ylärakkola kartoitus keskusta-alueen jalkakäytävien ja suojateiden esteistä)
  • Vammaisneuvoston aikoinaan tekemä esteettömyyskartoitus tulee päivittää ja korjata siinä todetut epäkohdat.
  • Vaikeimmat liikkumisesteisten ongelmakohdat ovat näissä kohdin olleet tasoerot, joita voidaan helpottaa järjestämällä kulkuyhteydet riittävän loiviksi luiskiksi.

Meillä  Forssassa  kaikki  keskustaajaman  päivittäiset  palvelut  ovat  helposti  lähellä tavoitettavissa. Kun nämä päivittäiset palvelut ovat saavutettavissa kävellen, edistää tämä esteettömän liikkumisen reittien  turvaaminen, myös pidempään  iäkkäiden kotona  asumisen  edellytyksiä.

Liikuntaa tukeva elinympäristö luo myös hyvät puitteet ikääntyvän väestömme psyykkisen  ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääjänä.

Esteettömissä ulkoympäristöissä pystyy liikkumaan äiti tai isä lastenvaunuineen, vanhus rollaattorinsa kanssa tai huonokuuloinen tai näkövammainenkin henkilö.

Lisätietoa löytyy Invalidiliiton  sivuilta  oppaasta, jolla voi siinä esitetyllä esteettömyyskartoitusmenetelmällä selvitetään fyysisen ympäristön esteettömyyttä .Linkki:

https://www.invalidiliitto.fi/eskeh-kartoituslomakkeet-ja-opas

Oppaan johdannossa todetaan mm.:” Esteettömät ja toimivat ratkaisut helpottavat kaikkien ihmisten liikkumista ja toimimista. Liikkuminen ja toimiminen, asuminen ja asioiminen, työnteko ja vapaa-ajan vietto sujuvat vaivattomasti kaikilta esteettömässä ympäristössä – kun oviaukot, kulkuväylät ja tilat ovat tarpeeksi väljiä, luiskat loivia, hissejä on tarpeellisissa paikoissa eikä kynnyksiä ole.

Kaupungin tulee ryhtyä pikaisesti toimiin ikääntyvien henkilöiden ja muiden kuntalaisten arkiliikunnan liikkumisen edellytysten parantamiseksi keskustataajamassa.

Lisäksi kaupungin myös tulee kiinnittää huomiota siihen, että erityisesti laajalle käyttäjäryhmälle tarkoitettujen rakennusten tulee olla esteettömyydeltään korkeatasoisia. Tällaisia kohteita ovat muun muassa uimahallit, kirjastot, vanhusten palvelutalot ja esimerkiksi koulut sekä urheiluhallit, jotka voivat toimia iltaisin alueen asukkaiden monipuolisina harrastuspaikkoina.

Esteettömät ja toimivat ratkaisut helpottavat kaikkien ihmisten liikkumista ja toimimista. Liikkuminen ja toimiminen, asuminen ja asioiminen, työnteko ja vapaa-ajan vietto sujuvat vaivattomasti kaikilta esteettömässä ympäristössä.

Edistääksemme kuntalaisten hyvinvointia esitämme, että myös Forssassa on tulevaisuudessa kaikille esteettömät liikkumismahdollisuudet.

Forssassa 8. päivänä lokakuuta 2018

Takaisin etusivulle